Ondersteuning

Als er extra ondersteuning nodig is

Ondersteuning

Als er extra ondersteuning nodig is

Mavo Doorn heeft aandacht voor de individuele ontwikkeling van alle leerlingen. De school wil zo veel mogelijk leerlingen laten deelnemen aan het onderwijs en zorgen dat zij het diploma halen dat bij hen past. Dat doet Mavo Doorn binnen de daarvoor beschikbare ruimte en mogelijkheden en samen met de leerling én ouders/verzorgers. Betrokkenheid van de ouders/verzorgers is voor onze school erg belangrijk en draagt bij aan een optimaal verloop van de schoolloopbaan van de leerlingen en vergroot de kans op een passend diploma.

De docenten, mentoren en teamleiders begeleiden de leerlingen in hun onderwijsleerproces en op sociaal-emotioneel vlak en zijn in eerste instantie het aanspreekpunt voor ouders/verzorgers.

Leerlingen die tijdelijk of blijvend meer aandacht nodig hebben om hun schoolloopbaan goed te doorlopen, krijgen daarbij zo veel mogelijk steun. Zo kan er een beroep gedaan worden op de specialisten binnen de school. Dit gebeurt altijd in overleg met de zorgcoördinator. Mavo Doorn biedt de mogelijkheid van Remedial Teaching indien een leerling vakmatig extra geholpen moet worden.

Onze orthopedagoog begeleidt de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij social-emotionele vaardigheden, pestgedrag, psychiatrische problematiek (als PDD-NOS en ADHD/ADD), automutilatie (o.a. middelengebruik), huiselijk leed ( zoals gevolgen van echtscheiding, verhuizing, ziekte/overlijden van dierbaren) en gedragsproblematiek (opstandig, regelovertredend gedrag).Wanneer blijkt dat Mavo Doorn niet de juiste extra begeleiding kan bieden, kijken we samen met de ouders/verzorgers hoe en waar die ondersteuning wel mogelijk is. Er kan dan een beroep worden gedaan op specialisten buiten de school, zoals de schoolarts, de sociale wijkteams van de gemeentes en de leerplichtambtenaar.

Dyslexie – dyscalculie

Aan leerlingen met een officiële dyslexie-/dyscalculieverklaring wordt aan het begin van het jaar een pasje uitgereikt. Dit dyslexie-/dyscalculiepasje kan door de leerling in de klas gebruikt worden om aan te geven dat hij/zij in het bezit is van een dyslexieverklaring. Voor hen geldt op onze school dat deze leerlingen recht hebben op een aantal faciliteiten ter ondersteuning van het leerproces. Het pasje geeft hen recht in overleg met docent/mentor om gebruik te maken van uitgebreid scala van faciliteiten.

Lees hier meer over dyslexie en dyscalculie

Als deze hulp het zorgprofiel van de school overstijgt, wordt er met de ouders gekeken naar een externe oplossing.

CD-roms

Naast de standaard verstrekte boeken is het voor de dyslectische leerlingen mogelijk om aanvullend de leerboeken op CD-rom te laten bestellen door de ouders/verzorgers bij Dedicon. Dedicon levert boeken op CD-rom waarbij gesproken tekst ter ondersteuning is toegevoegd aan de geschreven tekst.

Natuurlijk zijn er nog veel meer mogelijkheden ter ondersteuning van onze leerlingen. Wilt u hier meer over weten of heeft u vragen, stuur dan een e-mail aan:

Amarins Fledderus – zorgcoördinator/orthopedagoog

afledderus@mavodoorn.nl